Voorwaarden lesovereenkomst

Inschrijven kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier of via het inschrijfformulier dat u digitaal of fysiek wordt toegereikt tijdens de eerste officiële les. Ieder jaar dienen alle leerlingen zich opnieuw in te schrijven.

Korte cursus

Voor een korte cursus, strippenkaart of bandcoaching dient men een apart inschrijfformulier in te leveren. Leerlingen die zich aanmelden krijgen uiterlijk twee weken voor de start van de cursus bericht omtrent het al of niet doorgaan van de cursus en omtrent hun plaatsing. Het doorgaan van een cursus of bandcoaching traject is afhankelijk van het minimum aantal inschrijvingen.

Mocht de leerling de lessen tijdens het lopende seizoen willen beëindigen dan kan uitsluitend dit schriftelijk of via het digitale opzegformulier door de gemachtigde of ouder aan de directie van Popschool Westland/YDB Music. Ontbinden van de lesovereenkomst is mogelijk per elke 1ste datum van de volgende maand, met een opzegtermijn van 2 maanden, alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen we hier uitzonderingen in maken. In bijzondere gevallen kan Popschool Westland/YDB Music de lesovereenkomst per direct en eenzijdig opzeggen. Een per directe opzegging vanuit de leerling is niet mogelijk.

Leerlingen die zich voor de eerste keer aanmelden, krijgen een uitnodiging voor een proefles en/of introductiegesprek met een docent. Dit kan alleen door een afspraak te maken via de website. Tijdens de introductie en/of kennismaking krijgt de leerling informatie over de inhoud van de cursus, de aanschaf van lesmateriaal, de aanschaf/huur van een instrument en worden afspraken gemaakt voor de vaste lesdag en -tijd. Pas nadat afspraken zijn gemaakt over de vaste lesdag en lestijd en deze schriftelijk door de afdeling planning zijn bevestigd, is de plaatsing een feit. Lessen en cursussen verbindt de leerling zich in principe voor een heel schooljaar met een opzegtermijn van 2 maanden.

Tussentijds aanmelden is mogelijk. Voor instrumentale, individuele-, band- en zanglessen betaalt u dan naar ratio van het aantal te volgen lessen.


Afwezigheid van de docent:

Het jaarbedrag is gebaseerd op minimal 37 lessen (basisschool lesweken), elke leerling heeft daardoor recht op minimaal 37 lessen in de periode september tot en met juli. Popschool Westland/YDB Music verplicht de docent alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen zoveel als mogelijk is te waarborgen, eventueel door middel van inhaallessen. Indien dit om welke reden dan ook, de docent niet of slechts beperkt lukt, zorgt Popschool Westland voor een passende oplossing.

Afwezigheid van de leerling:

Een tijdig afgezegde les kan uitsluitend worden ingehaald wanneer de het rooster van de docent dit toelaat, we bieden geen inhaalgarantie. Een les dient uiterlijk 72 uur van te voren worden afgezegd. Bij ziekte van de leerling vervalt de les. Bij ziekte van de docent wordt de les op een ander moment ingehaald.

Betaling van de lesgelden kan plaatsvinden via automatisch incasso, een eenmalige bankoverschrijving of op aanvraag via Paypal, creditcard of pinautomaat.

Betaling is via 3 manieren mogelijk:

    1. betaling in 1 termijn (vraag naar de korting)
    2. betaling in 4 termijnen, sep/dec/mar/jun (vraag naar de korting)
    3. betaling in 11 gelijke termijnen (september t/m juli)

Betalingsgegevens

Ten name van YDB Music NL46 INGB 0008 8517 03 onder vermelding van het referentie- of factuurnummer.

Betalingsverplichting

Bij te late betaling wordt er € 2,50 euro administratie kosten in rekening gebracht per achterstallige betaling. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Popschool Westland zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau van de DAS Rechtsbijstand..

De kortingsbon is persoonsgebonden. Je kunt de korting niet aan een ander (door)geven.

De korting geldt alleen voor artikelen/producten en/of categorieën zoals genoemd bij de actie. Je kunt de korting maar eenmaal gebruiken.

De korting geldt nooit voor online lessen of lesmateriaal

De korting geldt niet voor leskaarten of strippenkaarten.

De korting is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingsacties.

Popschool Westland kan op ieder moment productcategorieën uitsluiten van de actie.

Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:
a) verhuizing van de leerling buiten gemeente Westland (tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister)
b) langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische verklaring);
c) geen beschikbare docent
d) overlijden van de leerling;
e) indien een leerling niet het minimum van 38 lessen van 30 minuten, of 19 lessen van 60 minuten per jaar ontvangt door schuld van docent;
In alle gevallen dient een schriftelijk verzoek te worden gericht aan de directie van Popschool Westland/YDB Music.

 

1. Organisatie/Werkwijze

Alle cursussen en workshops worden onder regie en toezicht van YDB Music uitgevoerd. 

2. Kwaliteit

YDB Music staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar cursussen en workshops en dat haar coaches en docenten gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een coach/docent uitvalt, zorgt YDB Music, in overleg met de cursist en in alle redelijkheid voor een gelijkwaardige vervangende docent of coach of biedt een vervangende cursus datum.

3. Uitvoering

YDB Music start met de uitvoering van de cursus/workshop nadat inschrijving is voltooid via de verstrekte link naar het online inschrijfformulier of papieren inschrijving.

De lesdata, (maximaal 37) vallen in de daarvoor aangewezen lesweken, in overleg kan daarvan worden afgeweken als de planning van de desbetreffende docent/coach dat toelaat.

4. Prijzen

Standaard zijn in het lesbedrag de kosten van het lesmateriaal en de vergoeding voor de docent/coach. YDB Music stelt apparatuur en lesruimtes beschikbaar voor gebruik tijdens de lessen.

5. Facturering en Betaling

YDB Music factureert de klant het gehele factuurbedrag bij aanvang of spreekt een betaling in termijnen af. 

6. Annulering

Klant is bevoegd tot annulering van een cursus of workshop. In geval van annulering is klant

aan YDB Music een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

– Bij annulering tot 2 week van te voren zullen er geen kosten berekend worden.

– Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht zal een minimum van 1/11de deel van het cursus bedrag gerekend worden.

7. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot de cursus/workshop kan de klant zich wenden tot de coach/docent of

directie van YDB Music

8. Intellectuele eigendom

Al het lesmateriaal en aanvullend materiaal door YDB Music in verband met de cursus of workshop verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd, tenzij expliciet anders vermeldt. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YDB Music

Jouw privacy

De hoofdvestiging van YDB Music is gevestigd aan Vreeburghlaan 16 2691AC ‘s-Gravenzande, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://popschoolwestland.nl/contact-2/

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

YDB Music verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@popschoolwestland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

YDB Music verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– YDB Music verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

YDB Music neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van YDB Music) tussen zit. YDB Music gebruikt wel de volgende computerprogramma’s of -systemen: PIA; een VPN, veilig internetten, Moneybird.com; financiele administratie en CRMmanagement, Zendesk.com; communicatie en contactgegevens, Dropbox.com; backups van digitale gegevens en les materialen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

YDB Music bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, 7 jaar,  omzet- en belastingaangifte

Personalia, 7 jaar,  omzet- en belastingaangifte

Adres, 7 jaar,  omzet- en belastingaangifte

Delen van persoonsgegevens met derden

YDB Music verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. YDB Music blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

YDB Music gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. YDB Music gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Google

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YDB Music en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@popschoolwestland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . YDB Music wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

YDB Music neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@popschoolwestland.nl