Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN –  POPSCHOOL WESTLAND

1. Inschrijving en Aanmelden:
 
1.1 Inschrijven
Inschrijven kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Ieder jaar dienen alle leerlingen zich opnieuw in te schrijven. Ingeschreven leerlingen krijgen een schriftelijke- of e-mailbevestiging van hun inschrijving.

1.2 Aanmelden en proefles
Leerlingen die zich voor de eerste keer aanmelden, krijgen een uitnodiging voor een proefles en/of introductiegesprek met een docent. Dit gebeurt door een afspraak te maken via de afdeling planning van Popschool Westland. Tijdens de introductie en/of kennismaking krijgt de leerling informatie over de inhoud van de cursus, de aanschaf van lesmateriaal, de aanschaf/huur van een instrument en worden afspraken gemaakt voor de vaste lesdag en -tijd. Pas nadat afspraken zijn gemaakt over de vaste lesdag en lestijd en deze schriftelijk door de afdeling planning zijn bevestigd, is de plaatsing een feit. Voor de voor alle lessen en cursussen verbindt de leerling zich in principe voor een heel schooljaar met een opzegtermijn van 2 maanden, (zie art. 2)

1.3 Tussentijds aanmelden
Tussentijds aanmelden is mogelijk. Voor instrumentale en vocale lessen betaalt u dan naar ratio van het aantal te volgen lessen.
2 Uitschrijven/Opzeggen:
Mocht de leerling de lessen voortijdig wil beëindigen dan moet dit schriftelijk worden gemeld door de gemachtigde of ouder aan de directie van Popschool Westland.
Ontbinden van de lesovereenkomst is mogelijk per elke 1ste datum van de volgende maand, met een opzegtermijn van twee maanden. Men dient zich voor elk jaar opnieuw in te schrijven, wij mogen een lesovereenkomst niet stilzwijgend verlengen. In bijzondere gevallen kan Popschool Westland de lesovereenkomst per direct en eenzijdig opzeggen. Een per directe opzegging vanuit de leerling is niet mogelijk.

3 Korte cursussen en/of bandcoaching. 
 
3.1 Inschrijven
Voor een korte cursus, strippenkaart of bandcoaching dient men een apart inschrijfformulier in te leveren. Leerlingen die zich aanmelden krijgen uiterlijk twee week voor de start van de cursus bericht omtrent het al of niet doorgaan van de cursus en omtrent hun plaatsing. Het doorgaan van een cursus of bandcoaching traject is afhankelijk van het minimum aantal inschrijvingen.
Annulering: Cursussen en bandcoaching lessen kunnen tot twee weken voor aanvang van de cursus, kosteloos geannuleerd worden. Daarna zal het cursusgeld volledig in rekening gebracht worden. Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Het cursusgeld voor de korte cursussen en bandcoaching dient in zijn geheel vóór de start van het traject te worden voldaan. Er zijn geen kortingsmogelijkheden.

4 Betaling en lesgeld:
 
4.1a Betaling
Betaling van de lesgelden kan uitsluitend plaatsvinden via overschrijving via bank onder de vermelding van de naam van de leerling. En dient voor de eerst van de volgende maand betaald te worden.
Het lesgeld is gebaseerd op een minimum van 37 lessen per seizoen.

Bijv. VOORNAAM20152016GITAAR

Betaling is op twee manieren mogelijk:
 betaling in een termijn (september)

 betaling in 11 gelijke termijnen (september t/m juli)

 
4.1b
Wilt u een automatisch incasso machtiging afgeven dan kunt u contact opnemen met de administratie van Popschool Westland.
4.2 Korte cursussen
Betaling van korte cursussen en strippenkaarten kan uitsluitend vooraf.

4.3 Betalingsverplichting.
Bij te late betaling wordt er 5,- euro administratie kosten in rekening gebracht per maand. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Popschool Westland zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

5. Restitutie lesgeld. 
Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:
a) verhuizing van de leerling buiten gemeente Westland (tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister)
b) langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische verklaring);
c) ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders/leerling en bestuur van Popschool Westland);
d) overlijden van de leerling;
e) indien een leerling niet het minimum van 37 lessen per jaar ontvangt;
In de onder a) tot en met e) genoemde gevallen dient te allen tijde een schriftelijk verzoek te worden gericht aan de directie van Popschool Westland.

6. Afwezigheid docent:
Het jaarbedrag is gebaseerd op 37 lessen, elke leerling heeft recht op minimal 37 lessen in de periode september tot en met juli. De docenten verplichten zich met deze voorwaarden de docent echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen zoveel als mogelijk is te waarborgen. Indien dit om welke reden dan ook, niet of slechts beperkt lukt, kunnen hieraan geen andere rechten worden ontleend dan genoemd in artikel 5, sub e).

7. Korting lesgeld:
Kortingen dienen elk cursusjaar c.q. bij elke nieuwe cursus te worden aangevraagd.

8. Tarieven. 
De cursustarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk jaar in mei vastgesteld en bekend gemaakt op de website. Wij zijn verplicht 21% BTW te rekenen bij leerlingen van 21 jaar en ouder.

9. Afwezigheid van de leerling. 
Afwezigheid van de leerling dient zo tijdig mogelijk te worden gemeld bij directie zodat deze het kunnen melden bij de docent waar de leerling les heeft. Niet tijdig afgezegde lessen kunnen niet worden ingehaald. Een les kan uitsluitend worden ingehaald wanneer de het rooster van de docent dit toelaat. Een les dient uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd.