Voorwaarden 2013/2014

1.1 Inschrijving

Inschrijving voor lessen en cursussen is alleen mogelijk:

A. via een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier, of B. online via de website www.popschoolwestland.nl. Voor de inschrijving van een cursist onder de 18 jaar is een handtekening van een wettelijk vertegenwoordiger/cursusgeldplichtige verplicht. Door inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, deze vind u terug op de website onder: Voorwaarden 2013/2014

1.2 Cursusjaar

De jaarcursussen starten in de week van 9 september 2013. De laatste lesdag is op 20 juli 2014. Tijdens de basisschoolvakanties is Popschool Westland gesloten.

1.3   Aanmelding en plaatsing jaarcursussen:

Het aanmelden voor een cursus kan altijd, het hele jaar door. Wanneer het correct ingevulde inschrijfformulier is ingeleverd kunt u per de eerste les van de volgende maand starten. Plaatsing gebeurt in overleg met docent en leerling/ouders. De afspraken over de cursustijd van de jaarcursussen worden vóór het nieuwe cursusjaar gemaakt, voornamelijk in de laatste week van de zomervakantie.

1.4 Aanmelding en plaatsing korte cursussen, projecten en bandcoaching

Het aanmelden voor een cursus kan altijd, het hele jaar door. Wanneer het correct ingevulde inschrijfformulier is ingeleverd, krijgt u een bevestiging van uw inschrijving en uiterlijk een week voor aanvang van de cursus wordt u via telefoon of e-mail uitgenodigd voor de eerste les. Plaatsing gebeurt in overleg met docent en leerling/ouders.

1.5 Annulering cursussen

Wanneer zich onvoldoende cursisten hebben ingeschreven voor een cursus, kan Popschool Westland besluiten de cursus te annuleren. U krijgt hier uiterlijk twee weken voor de oorspronkelijke startdatum van de cursus bericht over. Zo mogelijk wordt de cursus aangepast of wordt een alternatieve cursus aangeboden en inschrijfgeld teruggestort.

1.6 Opzegging

Met deelname en/of inschrijving verbindt u zich voor de gehele cursus en dus voor betaling van het gehele cursusgeld. Voor jaarcursussen is tussentijdse opzegging mogelijk. Opzegging kan alleen schriftelijk met toestemming van een ouder en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor de 1e van de maand. Het teveel betaalde cursusgeld wordt gerestitueerd.

2.1 Betaling cursusgeld

De facturen voor de jaarcursussen en strippenkaarten worden aan het begin van het cursusseizoen of cursus kwartaal verstuurd. Cursussen die 30 weken of langer duren, kunnen in 11 termijnen worden betaald (september. t/m juli), betaling hiervan dient voorafgaande aan de komende lesmaand te worden gedaan. Bij te late betaling brengen wij 5,- euro per maand in rekening als boete geld. Bij wanbetaling zullen wij genoodzaakt zijn juridische stappen te ondernemen.

Bij instroming in de loop van het cursusjaar wordt het aantal termijnen aangepast. Facturen voor korte cursussen worden aan het begin van de cursus verstuurd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Instrumenten en lesmaterialen zijn voor rekening van de cursist en niet inbegrepen in het cursusgeld, tenzij deze een huurovereenkomst met  Popschool Westland heeft. Sommige instrumenten zijn te huur via Popschool Westland (zie onder 4.)

2.2  Kortingen

Korting bij Jaarcursus, betaling in één termijn: bij betaling in één termijn wordt een korting toegepast van 2,5% tot maximaal 5% van het factuurbedrag.
Gezinskorting: Indien meerdere leden uit één gezin een jaarcursus volgen, geldt er een extra een korting van 1% op het cursusgeld voor alle gezinsleden. Deze korting wordt ook toegepast indien één cursist meerdere jaarcursussen volgt.

2.3 BTW verplichting

Popschool Westland is wettelijk verplicht 21% omzetbelasting te heffen over lessen aan cursisten van 21 jaar en ouder. De vermelde cursusprijzen zijn altijd inclusief BTW, het lesgeld is lichtelijke gecompenseert voor volwassenen. Popschool Westland komt u tegemoet in de BTW

2.4 Entree concerten

Popschool Westland zal voor een aantal concerten entree moeten heffen in verband met de extra kosten voor de locatie en aankleding.

3.1 Verhindering cursist

De cursist geeft verhindering zo tijdig mogelijk door aan de planning van Popschool Westland. (uiterlijk 24 uur van te voren) Dit kan per e-mail naar planning@popschoolwestland.nl, via de knop ‘afmelden’ op de website of telefonisch via (0174)-440295. Het is per 01-09-2013 niet meer zomaar mogelijk “door-leerling-verzuimde-lessen” in te halen, lessen kunnen wel, indien het rooster dat toe laat, worden verplaatst.

3.2 Afwezigheid docent

Indien de les vervalt vanwege afwezigheid van een docent, wordt altijd getracht de cursist tijdig op de hoogte te brengen. Bij (langere) afwezigheid, probeert Popschool Westland een vervanger te regelen dan wel de lessen op een ander tijdstip te laten inhalen.

3.3 Restitutie cursusgeld bij lesuitval

De cursist die een volledige jaarcursus volgt (in de prijslijst aangeduid met 35+), heeft per cursusjaar recht op minimaal 35 lessen. Indien Popschool Westland door uitval van lessen in het cursusjaar minder dan 35 lessen heeft kunnen aanbieden, dan wordt het cursusgeld over die lessen gerestitueerd. Restitutie vindt plaats voor het eind van het cursusjaar.

4.  Instrumentenhuur

Popschool Westland heeft instrumenten te huur voor cursisten van Popschool Westland. Informatie over deze instrumenten en prijzen zijn te vinden op www.popschoolwestland.nl

5.  Voorspeelweken

Tussen 31 maart en 13 april 2014 worden de reguliere lestijden wat aangepast (i.v.m. repetities) zodat de cursisten kunnen deelnemen aan het Open Podium.

5.  Beeld- en geluidsopnamen

Popschool Westland kan beeld- en geluidsopnamen van cursisten gebruiken voor publicitaire doeleinden. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik, dan raden wij dit aan met uw docent te bespreken, u dient dit tevens voor aanvang van de cursus schriftelijk kenbaar te maken via info@popschoolwestland.nl Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger hiermee akkoord.

7.  Suggesties en klachten

Heeft u ideeën (bijv. voor een nieuwe cursus) of heeft u een suggestie voor een verbetering dan horen we dat graag! Zijn er zaken niet naar tevredenheid, dan kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen aan info@popschoolwestland.nl of te bellen met de directie.

Door ondertekening gaat u akkoord met de voorwaarden van Popschool Westland van 2013/2014, dit geldt voor de vertegenwoordiger van Popschool Westland zoals de ouder/verzorger of leerling (indien 18 jaar of ouder).

 

Popschool Westland

Directie: Dhr. Y. De Bruijn

Vreeburghlaan 16

2691AC ‘s-Gravenzande