Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden van Popschool Westland. Als je je inschrijft, ga je hiermee akkoord.

Inhoudsopgave

1. Inschrijven

Inschrijven vindt plaats door het volledig invullen van het digitale inschrijfformulier na het volgen van de proefles en uiterlijk voor aanvang van de eerste officiële les.

Voor een groepscursus of band coaching dient men een apart inschrijfformulier in te leveren. Leerlingen die zich aanmelden krijgen uiterlijk twee weken voor de start van de cursus bericht omtrent het al of niet doorgaan van de cursus en omtrent hun plaatsing. Het doorgaan van een cursus of bandcoaching traject is afhankelijk van het minimum aantal inschrijvingen.

2. Opzeggen

Een leerling gaat de lessen aanvankelijk voor het hele seizoen aan. Er geldt daarbij een tussentijdse opzegtermijn van minimaal 1, maximaal 2 maanden. Vanaf het moment van opzeggen geldt: de lessen die nog in de lopende maand én de daaropvolgende maand vallen moeten nog betaald worden.  

Een voorbeeld: Leerling A vult het opzegformulier in op 16 maart, de lopende maand is maart en de eerstvolgende maand is april. De opzegtermijn duurt dan tot 30 april waarop het contract op 1 mei officieel is ontbonden. Voor alle lessen die vallen binnen die periode geldt een betalingsverplichting, ook als de lessen niet gevolgd worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen we hier uitzonderingen in maken.

Mocht de leerling de lessen tijdens het lopende seizoen willen beëindigen dan kan dit uitsluitend schriftelijk of via het digitale opzegformulier door de gemachtigde of ouder aan de directie van Popschool Westland. 

In bijzondere gevallen kan Popschool Westland de lesovereenkomst per direct en eenzijdig opzeggen. Een per directe opzegging vanuit de leerling is niet mogelijk.

3. Proefles

Leerlingen die zich voor de eerste keer aanmelden, krijgen een uitnodiging voor een proefles en/of introductiegesprek met een docent. Dit kan alleen door een afspraak te maken via de website. Tijdens de introductie en/of kennismaking krijgt de leerling informatie over de inhoud van de cursus, de aanschaf van lesmateriaal, de aanschaf/huur van een instrument en worden afspraken gemaakt voor de vaste lesdag en -tijd.

Pas nadat afspraken zijn gemaakt over de vaste lesdag en lestijd en deze schriftelijk door de afdeling Planning zijn bevestigd, is de plaatsing een feit. Lessen en cursussen verbindt de leerling zich in principe voor een heel schooljaar met een tussentijdse opzegtermijn.

4. Instromen

Tussentijds aanmelden is mogelijk. Voor instrumentale, individuele-, band- en zanglessen betaalt u dan naar ratio van het aantal te volgen lessen.

5. Afwezigheid
5.1 - Afwezigheid docent

Het jaarbedrag is gebaseerd op maximaal 37 lessen (basisschool lesweken). Elke leerling die wekelijks les krijgt heeft daardoor recht op 37 lessen in de periode september tot en met juli. Popschool Westland verplicht de docent alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen zoveel als mogelijk is te waarborgen, eventueel door middel van inhaallessen. Indien dit om welke reden dan ook, de docent niet of slechts beperkt lukt, zorgt Popschool Westland voor een passende oplossing.

5.2 - Afwezigheid leerling

Een tijdig afgezegde les (72 uur van te voren) kan uitsluitend worden ingehaald wanneer het rooster van de docent dit toelaat, we bieden geen inhaalgarantie. Bij ziekte van de leerling vervalt de les, er is daarbij geen recht op een inhaalles. Bij ziekte van de docent wordt de les wel op een ander moment ingehaald. 

6. Betaling
6.1 - Wijze van betaling

Betaling van het lesgeld vindt plaats via automatische incasso. Er wordt eenmalig een machtigingsverzoek gestuurd vanuit de administratie. Als de machtiging afgegeven is, wordt de facturatie opgezet. Elke 1e van de maand wordt de factuur opgestuurd, en 2 werkdagen later geïncasseerd van het door u gemachtigde rekeningnummer. Bij het later instromen in het jaar, kan de eerste factuur afwijken van het maandbedrag. De maand erna wordt het normale maandbedrag gerekend. Bij een tussentijdse opzegging wordt het aantal afgenomen lessen en de betaalde maandbedragen met elkaar verrekend. Hiervoor wordt een eindfactuur gestuurd. 

Betaling is via 3 manieren mogelijk:

  1. betaling in 1 termijn; LET OP: alleen in september mogelijk.
  2. betaling in 11 gelijke termijnen (september t/m juli).
6.2 - Betalingsgegevens

Betaling via een bankoverschrijving kan met de volgende gegevens:

Tenaamstelling: DSS Music
IBAN: NL 93 RBRB 8835 4286 29
Onder vermelding van referentienummer of factuurnummer

6.3 - Betalingsverplichting

Bij te late betaling wordt er € 5,- euro administratie kosten in rekening gebracht per achterstallige betaling. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Popschool Westland zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

7. Kortingen en aanbiedingen

De volgende voorwaarden gelden voor kortingen en aanbiedingen:

 • De kortingsbon is persoonsgebonden. Je kunt de korting niet aan een ander (door)geven;
 • De korting geldt alleen voor artikelen/producten en/of categorieën zoals genoemd bij de actie. Je kunt de korting maar eenmaal gebruiken;
 • De korting geldt nooit voor online lessen of lesmateriaal;
 • De korting is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingsacties;
 • Popschool Westland kan op ieder moment productcategorieën uitsluiten van de actie.
8. Restitutie

Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:

 • Verhuizing van de leerling buiten gemeente Westland (tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister);
 • Langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische verklaring);
 • Geen beschikbare docent;
 • Overlijden van de leerling;
 • Indien een leerling niet het minimum aantal betaalde lessen aangeboden heeft gekregen.

In alle gevallen dient een schriftelijk verzoek te worden gericht aan de directie van Popschool Westland.